Wettelijke Gebruiksvoorwaarden

Laatste update 24 april 2017

Deze website (“Website”) wordt u aangeboden onder deze “Gebruiksvoorwaarden” en alle wijzigingen daarin of toevoegingen daaraan (gezamenlijk te noemen de “Overeenkomst”) die van tijd tot tijd door Johnson & Johnson Medical B.V. of één van de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk te noemen, “Website-eigenaar”, “wij”, “ons”) gedaan worden. Door van deze Website en eventuele andere via deze Website aangeboden diensten of inhoud gebruik te maken, gaat u ermee akkoord dat u wettelijk aan de algemene voorwaarden van de Overeenkomst gebonden bent, wat op dezelfde wijze afdwingbaar is als wanneer u de Overeenkomst zou hebben getekend. Indien u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden in de Overeenkomst, vragen wij u de Website niet te bezoeken, niet te gebruiken en er geen inhoud op te plaatsen.

Doelgroep voor de Website

Deze Website is bedoeld voor en gericht op inwoners van Nederland. Deze Website is niet bedoeld voor gebruikers onder de 18

Informatie - disclaimer

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE ADVIEZEN EN AANBEVELINGEN, IS UITSLUITEND BEDOELD TER EDUCATIE. DE INFORMATIE IS NIET BEDOELD ALS MEDISCH ADVIES OF ZORGADVIES, EN DIENT NIET VOOR MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING TE WORDEN GEBRUIKT MET BETREKKING TOT AFZONDERLIJKE PROBLEMEN. DE INFORMATIE IS NIET BEDOELD ALS VERVANGING VAN DESKUNDIG ADVIES EN PROFESSIONELE DIENSTEN VAN EEN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER DIE MET UW INDIVIDUELE SITUATIE BEKEND IS. RAADPLEEG MET BETREKKING TOT EEN MEDISCHE AANDOENING EN VOORDAT U EEN NIEUWE BEHANDELING BEGINT ALTIJD UW ARTS OF EEN ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS ONDERWORPEN AAN ALLE EVENTUELE NADERE DISCLAIMERS EN VOORBEHOUDEN ELDERS OP DE WEBSITE.

WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE GEVOLGEN DIE DIRECT OF INDIRECT VERBAND HOUDEN MET UW HANDELEN OF NALATEN OP BASIS VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN EN ANDERE MATERIALEN OP DE WEBSITE. HOEWEL WIJ ERNAAR STREVEN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE JUIST, COMPLEET EN ACTUEEL TE HOUDEN, BIEDEN WIJ GEEN ENKELE GARANTIE EN AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE SCHADE OF VERLIEZEN IN VERBAND MET DE JUISTHEID, COMPLEETHEID OF ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE.

Eigendom

U erkent dat de Website slechts voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is. U stemt ermee in dat de Website, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten daarop, eigendom is van de Website-eigenaar, en dat u niet gerechtigd bent deze anders dan als in deze Gebruiksvoorwaarden aangegeven te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die u lijdt als gevolg van gebruik van de Website voor commerciële doeleinden of andere doeleinden die onder deze Gebruiksvoorwaarden niet zijn toegestaan. Wij behouden ons het recht voor iemand, volledig naar eigen goeddunken, de toegang tot de Website te weigeren of de toegang te beëindigen. De Website is gratis en wij zijn derhalve niet verplicht daarvoor onderhoudsdiensten of ondersteunende diensten te bieden, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt als gevolg van onze nalatigheid de Website te onderhouden of bij te houden.

U mag de Website, aanpassingen daaraan of enig onderdeel daarvan, en de daarin opgenomen software niet kopiëren, wijzigen of hergebruiken.

U mag deze Website alleen voor wettelijk toegestane doeleinden en overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden gebruiken. U verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar, beperkt recht de inhoud van de Website voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te bekijken, af te drukken en te distribueren, mits u het auteursrechtteken of eventuele andere meldingen die worden weergegeven in de inhoud, niet verwijdert. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Website-eigenaar mag u de inhoud van de Website op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden kopiëren, overnemen, wijzigen, weergeven, uitvoeren, vertalen, distribueren, aanpassen, uitzenden, via telecommunicatie publiekelijk bekend maken, circuleren of verkopen of deze leveren aan een commerciële bron, waaronder andere websites.

Daarnaast stemt u ermee in om: (i) deze Website niet te gebruiken op een wijze die deze Website onbruikbaar zou kunnen maken, zou kunnen overbelasten, zou kunnen beschadigen of zou kunnen aantasten, of het gebruik van deze Website op enigerlei wijze in de weg zou kunnen staan, met inbegrip van de mogelijkheid voor gebruikers om aan de door deze Website geboden realtime activiteiten deel te nemen; (ii) geen robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel te gebruiken om u voor enig doel toegang tot deze Website te verschaffen, inclusief het scrapen, dataminen, monitoren of kopiëren van de inhoud van deze Website; (iii) zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Website-eigenaar geen handmatig proces te gebruiken om de inhoud van deze website te monitoren of te kopiëren, of enige verboden handeling te begaan; (iv) niet anderszins van een apparaat, software of proces gebruik te maken dat de juiste werking van deze Website verstoort; of (v) ook anderszins niet te proberen de werking van deze Website te verstoren.

Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u toegekend zijn.

Privacy en Toestemming voor het Gebruik van Informatie

De informatie die wij door uw gebruik van de Website verkrijgen, middels het registratieproces of anderszins, valt onder ons Privacybeleid. Ons Privacybeleid betreft onze verzameling en ons gebruik van de informatie die u aan ons levert, en uw rechten met betrekking tot die informatie.

Elektronische communicatie

De informatie op de Website is elektronische communicatie. Wanneer u via de Website of via andere vormen van elektronische media – zoals e-mail – met ons communiceert, communiceert u elektronisch met ons. U gaat ermee akkoord dat wij, met inachtneming van de lokale privacywetten, elektronisch met u kunnen communiceren, en dat dergelijke communicatie, evenals berichten, bekendmakingen, overeenkomsten en andere communicatie die wij u via elektronische weg bieden, gelijk staat aan schriftelijke communicatie en dezelfde kracht en werking heeft als wanneer deze schriftelijk en door de afzender van de communicatie ondertekend was.

Gebruikersbijdragen

Binnen deze Website zijn bepaalde secties gecreëerd, of zullen we in de toekomst bepaalde secties creëren – zoals mededelingenborden en chatrooms – waarop leden hun op- en aanmerkingen, beoordelingen van producten, foto's, video's en dergelijke met anderen kunnen delen (gezamenlijk te noemen: “Forums”). Het is mogelijk dat deze Forums alleen beschikbaar zijn voor geregistreerde leden van de Website. Om ervoor te zorgen dat de tekst, grafische materialen, software, muziek, geluiden, foto's, video's, meldingen, berichten, informatie of andere door gebruikers geplaatste materialen (gezamenlijk te noemen “Gebruikerscontent”) voor de bredere community bevorderlijk zijn, hebben wij enkele basisregels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden.

Daarnaast kunnen gebruikers, indien binnen de Website een forum beschikbaar gesteld wordt, vragen stellen aan de door ons ingeschakelde experts. Indien van toepassing betalen wij deze experts voor de tijd die zij aan het beantwoorden van de vragen besteden, maar de meningen die zij geven zijn hun eigen meningen. Het bieden van toegang tot de experts en hun begeleiding via het Forum is slechts een informatieve en educatieve dienst voor leden van de Website.

Ons beleid voor deze Website is – voor zover dit praktisch is – Gebruikerscontent te beoordelen voor- of nadat deze geplaatst is. Beoordeling vooraf betekent dat de Gebruikerscontent niet op het Forum geplaatst wordt en niet voor andere leden van het Forum beschikbaar komt of te zien zal zijn tot wij deze hebben beoordeeld en geconcludeerd hebben dat deze geschikt is om op het Forum geplaatst te worden. Dit proces betekent tevens dat de Gebruikerscontent niet in real time geplaatst wordt en wellicht helemaal niet geplaatst wordt als wij concluderen dat deze ongeschikt is voor publicatie op de Website. Beoordeling achteraf betekent dat wij de Gebruikerscontent beoordelen nadat deze op de Website geplaatst is. Achteraf beoordeelde Gebruikerscontent waarvan de Website-eigenaar vaststelt dat deze niet aan deze Voorwaarden voldoet of anderszins ongeschikt is voor de Website, wordt van de Website verwijderd, zonder dat dit aan de Gebruiker gemeld wordt.

Gebruikerscontent moet passend zijn voor het Forum. Zonder beperking van de redenen waarom Gebruikerscontent door ons afgewezen kan worden, kunnen wij Gebruikerscontent die niet aan onze Richtlijnen voor de Community voldoet afwijzen, aanpassen of verwijderen. U dient deze richtlijnen te lezen voordat u Gebruikerscontent op de Website plaatst.

Door Gebruikerscontent aan het Forum te leveren, (1) bevestigt u dat u het recht hebt Gebruikerscontent te leveren; (2) stemt u ermee in dat u bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle Gebruikerscontent die u levert; en (3) geeft u de Website-eigenaar en de aan haar gelieerde ondernemingen een onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, doorlopend, volledig sublicentieerbaar, overdraagbaar, royaltyvrij recht en toestemming om Gebruikerscontent op de Website en elke andere Website van of beheerd door de Website-eigenaar en de aan haar gelieerde ondernemingen (en op met de Website-eigenaar en de aan haar gelieerde ondernemingen geassocieerde socialemedia-sites) te gebruiken.

Het staat ons vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in of voortkomende uit Gebruikerscontent voor elk doel te gebruiken, met inbegrip van het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten. Derhalve vragen wij u geen ideeën, suggesties of materialen te leveren die u geheim wilt houden of waarvoor u gecompenseerd wenst te worden. U zult geen enkele vordering op ons hebben met betrekking tot het gebruiken of niet gebruiken van Gebruikerscontent.Door Gebruikerscontent aan te leveren geeft u aan dat u begrijpt dat wij het recht hebben, doch niet de verplichting, om uw naam, foto, gelijkenis, stem, prestaties, biografische informatie en/of commentaren te gebruiken, overal ter wereld, eeuwigdurend, op de Website en op elke Website van gelieerde ondernemingen of opvolgers of sociale media-kanalen van of beheerd door ons of onze gelieerde ondernemingen. Indien wij van deze rechten gebruikmaken, dient u te begrijpen en stemt u ermee in dat u daarvoor geen enkele vergoeding, betaling, bericht of erkenning krijgt, noch om goedkeuring gevraagd zult worden voor het gebruik door de Website-eigenaar.

U erkent dat de Forums de meningen en visies van andere gebruikers weergeven. Tevens erkent u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van enige Gebruikerscontent op de Website. U begrijpt en stemt ermee in dat alle Gebruikerscontent uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon die de Content geleverd heeft. U begrijpt en stemt ermee in dat u het gebruik van Gebruikerscontent dient te evalueren, en alle daarmee gepaard gaande risico's dient te dragen, inclusief het risico dat gepaard gaat met het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Gebruikerscontent.

Wij behouden ons het recht voor om, uitsluitend naar eigen goeddunken en met of zonder voorafgaande aankondiging, uw mogelijkheid tot het plaatsen van Gebruikerscontent en/of het verkrijgen van toegang tot Gebruikerscontent tijdelijk of permanent te beëindigen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn, noch tegenover u, noch tegenover derden, voor opschorting of beëindiging van het aanvaarden van Gebruikerscontent.

Bedenk dat alle Gebruikerscontent die u via mobiele apparatuur aan de Website levert, op deze mobiele apparatuur opgeslagen wordt. De beveiliging of veiligheid van uw mobiele apparatuur en de daarop opgeslagen informatie en materialen, en eventuele wachtwoorden die u voor uw apparatuur en voor het gebruik van de Website gebruikt, zijn uw eigen verantwoordelijkheid.

Opslag van Gebruikerscontent

Wij kunnen een maximum instellen voor de opslag van Gebruikerscontent op de Website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt wanneer berichten, communicatie of andere Gebruikerscontent wordt verwijderd of niet wordt opgeslagen in verband met het handhaven van de maximale opslaghoeveelheid.

Aanvullende Voorwaarden

Voor bepaalde onderdelen of inhoud van de Website, zoals aanbiedingen, verlotingen, wedstrijden, prijsvragen en loterijen kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Door deel te nemen aan een activiteit op de Website waarvoor aanvullende voorwaarden gelden – zoals verlotingen, prijsvragen, wedstrijden, of loterijen met Officiële Regels – gaat u akkoord met deze aanvullende voorwaarden naast de Gebruiksvoorwaarden.

Uitsluiting van Garanties met Betrekking tot het Gebruik van de Website

DE WEBSITE WORDT IN DE HUIDIGE STAAT EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR AANGEBODEN. BEHALVE VOOR ZOVER HIERIN UITDRUKKELIJK ANDERS AANGEGEVEN EN VOOR ZOVER DIT OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT TOEGESTAAN IS, WIJST DE WEBSITE-EIGENAAR UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE AF, ZOWEL UITRDRUKKELIJKE, ALS WETTELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

DE WEBSITE-EIGENAAR GARANDEERT OP GEEN ENKELE WIJZE DAT DE WEBSITE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN, OF DAT TOEGANG TOT DE WEBSITE ONONDERBROKEN, SNEL, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT EVENTUELE DEFECTEN VERHOLPEN ZULLEN WORDEN. DE WEBSITE-EIGENAAR BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VERKREGEN WORDEN OF MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, KWALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN VIA DE WEBSITE VERKREGEN INFORMATIE.

U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT U VIA DE WEBSITE GEDOWNLOADE OF ANDERSZINS VERKREGEN MATERIALEN EN/OF INFORMATIE OP EIGEN RISICO GEBRUIKT, EN DAT U ZELF VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS TEN GEVOLGE VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS.

ADVIES OF INFORMATIE DIE U, MONDELING DANWEL SCHRIFTELIJK, VAN DE WEBSITE-EIGENAAR OF VIA DE WEBSITE KRIJGT, LEIDT IN GEEN GEVAL TOT ENIGE GARANTIE DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK GEGEVEN WORDT.

Beperking van Aansprakelijkheid

U DIENT UITDRUKKELIJK TE BEGRIJPEN EN ERMEE IN TE STEMMEN DAT DE WEBSITE-EIGENAAR, DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN, GEVOLMACHTIGDEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, BUITENGEWONE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDING OF OPZETTELIJKE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN INKOMEN, BESPARINGEN OF WINST, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN GOODWILL, DE KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN, OF ENIGE ANDERE INDIRECTE SCHADE, BUITENGEWONE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, ONGEACHT HOE DEZE IS VEROORZAAKT EN OP BASIS VAN WELKE INTERPRETATIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, OF DIT NU CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID) BETREFT, OF ANDERSZINS VOORTKOMT UIT (1) HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE; (2) DE KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN, ARTIKELEN OF WEBSITES; (3) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF AANPASSING VAN DOOR U VERZONDEN GEGEVENS OF INFORMATIE (MET INBEGRIP VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS); (4) DE MEDEDELINGEN OF HET GEDRAG VAN DERDEN OP DE WEBSITE; OF (5) ENIGE ANDERE MET DE WEBSITE VERBAND HOUDENDE ZAAK. DEZE BEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT OF DE WEBSITE-EIGENAAR VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE WAS EN ONGEACHT HET IN HAAR WEZENLIJKE DOEL FALEN VAN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT VOOR ZOVER DIT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN IS.

Handelsmerken

De op deze Website gebruikte handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de Website-eigenaar, de aan haar gelieerde ondernemingen of derden. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u de handelsmerken of dienstmerken van de Website-eigenaar niet gebruiken of weergeven. Zonder toestemming van de eigenaars mag u geen van de handelsmerken of dienstmerken op deze Website gebruiken of weergeven.

Aanpassing of Opschorting van de Website

We doen alle redelijke moeite de Website beschikbaar te houden, maar het is mogelijk dat we van tijd tot tijd (delen van) de Website tijdelijk of permanent moeten onderbreken, beperken, aanpassen of verwijderen, zonder voorafgaande waarschuwing. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of enig verlies dat u als gevolg daarvan lijdt.

Beëindiging

Als we hier goede redenen voor hebben – zoals wanneer u deze Gebruiksvoorwaarden en de Richtlijnen voor de Community overtreedt – kunnen we uw gebruik van of toegang tot de Website te allen tijde beëindigen en (een deel van) de door u geplaatste Gebruikerscontent verwijderen. In deze gevallen zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade of enig verlies dat u als gevolg van het beëindigen van uw toegang tot de Website lijdt. In geval van beëindiging dient u te stoppen met het gebruik van de Website en ermee in te stemmen dat de voorwaarden van de Overeenkomst met betrekking tot Eigendom, Meldingen met betrekking tot Auteursrecht, Vrijwaring, de Disclaimer of Garanties, Beperking van Aansprakelijkheid en Toepasselijk Recht deze beëindiging overleven.

Links naar Externe Websites

Deze Website bevat mogelijk links of verwijzingen naar externe websites. Deze links worden slechts voor uw gemak ter beschikking gesteld. Het opnemen van, verwijzen naar, weergeven van of linken naar informatie, materialen of inhoud van een externe partij op deze Website houdt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring daarvan in. Alle informatie, gegevens, meningen, aanbevelingen, producten of diensten die door deze derden middels links naar andere websites beschikbaar gesteld of anderszins op hun website aangeboden worden, behoren slechts aan deze derden toe, en niet aan de Website-eigenaar. Uw gebruik van dergelijke externe websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze websites.

Vrijwaring

U zegt toe de Website-eigenaar, de aan haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten of andere vertegenwoordigers te vrijwaren van alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade en onkosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle juridische vergoedingen en kosten voortkomende uit of verband houdende met (a) uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden; (b) uw gebruik van deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot uitzending of plaatsing door u van informatie of materiaal op deze Website; en (c) elke bewering of beschuldiging dat door u geplaatste Gebruikerscontent het intellectuele eigendomsrecht of ander eigendomsrecht of rechten inzake de privacy van gegevens van een derde overtreedt.

Aanpassing van deze Voorwaarden

We kunnen van tijd tot tijd, volledig naar eigen goeddunken, de Gebruiksvoorwaarden wijzigen door deze Gebruiksvoorwaarden op deze Website aan te passen, en aan te geven vanaf welke datum de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden in werking treedt. Bij “Laatst Gewijzigd” boven aan deze Gebruiksvoorwaarden wordt aangegeven wanneer de meest recente wijzigingen aangebracht zijn. Door na de publicatie van een nieuwe versie van de Website gebruik te blijven maken van de Website geeft u aan dat u deze wijzigingen accepteert. Derhalve dient u telkens wanneer u deze Website bezoekt te controleren of er een nieuwe versie van de Overeenkomst is.

Contactinformatie

Indien u met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of de Website vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in het Privacybeleid of op de pagina “Contact”.

Scheidbaarheid van de Overeenkomst

Mocht enig onderdeel of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, ongeldig of onafdwingbaar blijken, dan wordt dit gedeelte van deze Gebruiksvoorwaarden afgescheiden en is dit niet van invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Overleving

Alle Secties blijven gelden na beëindiging van het recht deze Website te gebruiken.

Toepasselijk Recht en Bevoegdheid

De informatie op deze Website is slechts bedoeld voor gebruik door inwoners van Nederland. In andere landen kunnen de wet- en regelgeving en de gezondheidszorg afwijken van die in Nederland. De Overeenkomst en de oplossing van enig geschil met betrekking tot de Overeenkomst, de Website, of goederen die u via de Website koopt, en enige niet-contractuele verplichtingen voortkomende uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en dienen geïnterpreteerd te worden volgens de wetten van Nederland met uitsluiting van eventuele beginselen van conflictenrecht. Elke rechtszaak en elk proces tussen de Website-eigenaar en u met betrekking tot de Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland en u zegt toe zich aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van het betreffende gerecht te zullen onderwerpen.

"-- SEO4AJAX --" "seo4ajax Access"

"-- SEO4AJAX --" "Init" {"hubsSlug":"energy-e-learning","regionsSlug":"ww","languagesSlug":"nl","pagePath":"legal-notice"}

"-- SEO4AJAX --" "Normalization A" {"hubsSlug":"energy-e-learning","regionsSlug":"ww","languagesSlug":"nl","pagePath":"legal-notice"} 200 "https://campus.meplis.com/energy-e-learning/ww/nl/pages/legal-notice"

"-- SEO4AJAX --" "Normalization B" {"hubsSlug":"energy-e-learning","regionsSlug":"ww","languagesSlug":"nl","pagePath":"legal-notice"} 200 "https://campus.meplis.com/energy-e-learning/ww/nl/pages/legal-notice"

"-- SEO4AJAX --" "Timeout: " 5 " seconds"

"-- SEO4AJAX --" "$window.onCaptureReady Called" 200 "https://campus.meplis.com/energy-e-learning/ww/nl/pages/legal-notice"

"-- SEO4AJAX --" "Bugsnag Called"