Video De Ridder

Male LUTS Astellas symposium

video presentation by Prof. De Ridder on Male LUTS 2017

Doelpubliek:

urologen en ASO urologie

Objectieven:
  • learn about LUTS management
Niet-Objectieven:
  • chirurgische behandeling male LUTS